بایگانی برچسب: ساختار آموزشی

تغییر و تحول در ساختار آموزشی

جعفر شکوریان

اکثر متخصصان امور اجتماعی معتقدند که منابع انسانی هر جامعهای عامل تعیین کننده خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است، چرا که بشر هم هدف و هم وسیله فعالیت اقتصادی است. از طرف دیگر انسانها عامل فعالی هستند که سرمایهها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را میسازند و توسعه ملی را جلو میبرند بنابراین برای بهرهبرداری از این نیروی فعال بایستی مهارتها و دانش مردم جامعه را توسعه داد و پیش برد.

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir